AKTUALITY A OZNAMY

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z DIANIA V MO SRZ JELŠAVA A INÉ ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA RÝB

Dobrovoľný príspevok na kúpu trofejného kapra (nad 70cm) je možné odovzdať v predajni Slovenský RYBÁR v Revúcej, alebo pri platbe za povolenku.

Prispieť našej MO SRZ môžete aj formou venovania 2% dane z príjmu. Všetky aktuálne tlačivá a potrebné údaje nájdete tu: https://srz-jelsava.webnode.sk/venujte-2-dane-z-prijmu/ 

ĎAKUJEME!

Členská schôdza MO SRZ Jelšava zrušená!

Oznamujeme našim členom, že členská schôdza naplánovaná na 17. september (piatok) sa po nariadených opatreniach regionálneho hygienika podľa § 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky ÚVZ SR č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 16.08.2021 a rozhodnutí väčšiny výboru MO ruší.

Pridané dňa 16. septembra 2021  

Hospodárske správy a sumáre MO SRZ Jelšava za uplynulý rok

Vážení členovia MO SRZ Jelšava, z dôvodu neuskutočnenia členskej schôdze Vám dávame do pozornosti hospodárske správy a sumáre za rok 2020. Nájdete ich TU.

Pridané dňa 16. septembra 2021  

Výskyt medveďa na VN Gemerské Teplice

Oznamujeme našim členom, že na revíri VN Gemerské Teplice bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Zvýšte preto prosím opatrnosť a udržiavajte čistotu lovných miest!

Pridané dňa 1. septembra 2021  

Uzávierka platieb a výdaja rybárskych povolení pre rok 2021

Oznamujeme členom MO SRZ Jelšava, že uzávierka platieb a výdaja rybárskych povolení pre rok 2021 je 15.8.2021. Členovia, ktorí už zaplatili, ale svoje povolenia si ešte neprevzali, nech kontaktujú p. Rusa na telefónnom čísle 0908 044 694 aj s potvrdenkou platby.

 Pridané dňa 2. augusta 2021

Brigády na VN Gemerské Teplice

Oznamujeme našim členom možnosť odpracovania si brigád - kosenie trávy na VN Gemerské Teplice.

Termín: ktorýkoľvek pracovný deň (z dôvodu nerušenia rybárov cez víkend) v týždni 21. - 25.6. 2021

Je potrebné si priniesť pracovné náradie: kosačka, kosák, hrable, vrecia na odpad, pracovný odev a ochranné pracovné prostriedky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Júliusa Homolu na tel. č.: 0915 446 209.

Pridané dňa 17. júna 2021

Zarybnenie Pstruhom potočným

Dňa 16.6. 2021 boli naše revíry Muráň č. 2 a Muráň č. 1 zarybnené násadou pstruha potočného Pp1+ v množstve 10 770 ks a priemernej dĺžke 13 cm. Prosíme o opatrné zaobchádzanie s prípadne ulovenou násadou. Ďakujeme.

Hospodár MO SRZ Jelšava, Ján Kročko

Pridané dňa 16. júna 2021

Zarybnenie Pstruhom dúhovým

Dňa 9.6. 2021 bol revír Muráň č. 2 zarybnený násadou Pd2 - pstruh dúhový 2-ročný. Lov je povolený.

Hospodár MO SRZ Jelšava, Ján Kročko

Pridané dňa 9. júna 2021

Hasičský výcvik na VN Gemerské Teplice

Oznamujeme našim členom, že dňa 8.6. 2021 bude počas celého dňa na vodnej nádrži Gemerské Teplice prebiehať hasičský výcvik.

Pridané dňa 5. júna 2021

Zarybnenie násadou kapra K-3

Dnes, 17.5. 2021 boli naše revíry VN Miková a OR Muráň zarybnené násadou kapra K-3 o celkovej hmotnosti 2400kg. Lov kapra na VN Miková je povolený.

Hospodár MO SRZ Jelšava, Ján Kročko

Pridané dňa 17. mája 2021

Hľadáme nových členov rybárskej stráže

V záujme zlepšenia fungovania činnosti našej rybárskej organizácie a za účelom zlepšenia a zvýšenia kontrolnej činnosti v oblasti dohľadu nad dodržiavaním zákona pri výkone rybárskeho práva, hľadáme záujemcov o miesta nových členov rybárskej stráže.

Podmienky pre kandidáta na členstvo v rybárskej stráži:

Zákon striktne stanovuje podmienky a kritériá, ktoré musí spĺňať každý záujemca, aj člen rybárskej stráže.

§ 23 (3) Za člena rybárskej stráže okresný úrad vymenuje fyzickú osobu, ktorá:

a) dosiahla vek najmenej 21 rokov

b) je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo v posledných troch rokoch sa nedopustila priestupku na úseku rybárstva

c) má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,

d) je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon činnosti rybárskej stráže

e) je plne spôsobilá na právne úkony,

f) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže

g) zložila sľub podľa odseku 9

h) písomne, alebo telefonicky o to požiada užívateľa

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky a máte záujem o vykonávanie činnosti rybárskej stráže, kontaktujte predsedu, alebo tajomníka výboru MO SRZ Jelšava. Tel. kontakty nájdete TU.

Pridané dňa 30. apríla 2021

Zrušenie najbližších brigád

Z dôvodov pandemickej situácie, nariadení Vlády SR a rozhodnutia Výboru MO SRZ Jelšava zo dňa 29.4. 2021 sa rušia plánované brigády na 15. a 22. mája 2021. Záujemcovia o individuálne odpracovanie brigád sa môžu telefonicky prihlásiť do konca mája 2021 v pracovných dňoch medzi 15:00 hod a 18:00 hod. u hospodárov p. Kročka a p. Homolu. Tel. čísla nájdete na TU.

Pridané dňa 30. apríla 2021

Zarybnenie násadou kapra K-3

Dňa 26.4.2021 boli naše revíry Gemerské Teplice a Miková zarybnené násadou K-3 o celkovej hmotnosti 2000 kg. Lov kapra na VN Miková povolený.

Pridané dňa 30. apríla 2021

Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19

Vážení športoví rybári, dňa 29.04.2021 nadobudlo účinnosť Uznesenie Vlády SR č. 160/2021 Z. z. k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len "uznesenie").

Uvedeným Uznesením došlo k opakovanému predĺženiu núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 29.04.2021 o ďalších 30 dní do uplynutia 28. mája 2021. Aj naďalej ostáva v platnosti obmedzenie pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. V uznesení sú uvedené viaceré výnimky, na ktoré sa zákaz nevzťahuje.

Čo sa týka lovu rýb, je treba ho považovať za pobyt v prírode, na ktorý sa vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania v čase od 05.00 hod. do 21.00 hod. Loviaci môže ísť do prírody v rámci okresu bez potvrdenia o negatívnom teste na COVID19. V prípade ak sa rybolov vykonáva v okrese zaradenom v Covid Automate do IV. stupňa varovania, je potrebné mať pri sebe potvrdenie o negatívnom teste na COVID19 nie staršie ako 7 dní.

Rybári sa na nás často obracajú s otázkou, prečo rovnako ako poľovníci nemajú výnimku zo zákazu vychádzania po 21:00 hod. V prípade výnimky udelenej držiteľom poľovného lístka je potrebné uviesť, že sa nejedná o všeobecnú výnimku na lov, ale o výnimku na "cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných". Nejedná sa teda o všeobecnú výnimku na lov. Účelom tejto výnimky je prevencia šírenia afrického moru ošípaných.

Prosíme loviacich, aby pri love dodržiavali platné opatrenia ustanovené Vládou SR a snažili sa minimalizovať možnosť prenosu ochorenia COVID19 naprieč spoločnosťou.

Pridané dňa 30. apríla 2021

Zarybnenie Pstruhom dúhovým

Dňa 15.4. 2021 bol náš revír Muráň č.2 zarybnený násadou pstruha dúhového - dvojročný Pd2 v množstve 200kg.

Pridané dňa 16. apríla 2021

COVID opatrenia k pstruhovej sezóne

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04. 2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spolu loviacimi a nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou. Takisto je potrebné sledovať aktuálne opatrenia, ku zmenám ktorých by malo dôjsť od 19.04.2021. O prípadných zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na rybolov Vás budeme bezodkladne informovať.

Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

Pridané dňa 15. apríla 2021

Výroba a osadenie hniezd pre výter zubáča

Ďakujeme členom našej MO, ktorí v dňoch 30. a 31. 3. vyrobili a osadili 39 hniezd pre výter zubáča. Hniezda boli osadené na VN Miková a VM Gemerské Teplice, najmä vďaka iniciatíve p. MVDr. Mogyoródiho. Ďakujeme aj p. Pavlovi Hozovi, šéfredaktorovi časopisu Slovenský Rybár, ktorý pomohol pri výrobe hniezd pre výter zubáča materiálom na výrobu hniezd, ako aj svojimi bohatými skúsenosťami s touto problematikou.

Pridané dňa 31. marca 2021

Zmeny v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu platné od 25. marca 2021

Dňa 25. marca 2021 nadobudli účinnosť nové opatrenia, ktorými došlo k zmenám v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu. Pobyt v prírode v rámci okresu je od 25. marca 2021 možný len v čase od 5:00 hod. do 20:00 hod. Loviacim odporúčame, aby výkon rybárskeho práva uskutočňovali v súlade s uvedeným nariadením a prispôsobili čas lovu aktuálnym platným a účinným opatreniam.

Pridané dňa 26. marca 2021

Termíny brigád 2021

Vážení členovia MO SRZ Jelšava, do pozornosti Vám dávame termíny brigád v roku 2021.

Prípadné zmeny v opatreniach vlády SR v súvislosti s COVID-19, resp. mimoriadne brigády, budú včas zverejnené na webovej stránke. 

Pridané dňa 25. marca 2021

Lehota na zaplatenie členského príspevku a žiadosti o členstvo v MO SRZ Jelšava

Oznamujeme členom MO SRZ Jelšava o možnosti bezhotovostnej úhrady členského príspevku, ktorý je potrebné uhradiť do 31. marca 2021.

Členská známka: dospelí - 35€ , mládež - 17€ , deti - 1

Vstupný poplatok pre nového člena: mládež od 15 rokov a dospelí - 100€, deti -10€

Platbu môžete uskutočniť prostredníctvom internetbankingu na číslo účtu, alebo poštovou poukážkou:

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405 (Slovenská sporiteľňa a.s.)

Adresa: MO SRZ Jelšava, Železničná 238, Jelšava, 049 16

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Žiadateľom o členstvo odporúčame o podanie písomnej žiadosti o členstvo na adresu MO, najneskôr do 31. 3. 2021.

Pridané dňa 18. marca 2021

Covid automat pre šport

MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport.

Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

V prípade, že Vás zaujíma celý obsah automatu, tj. aké možnosti športovať nasledujú v ďalších fázach v prípade uvoľňovania epidemiologických opatrení, alebo aké je rozdelenie športov podľa rizikovosti, tieto informácie nájdete na odkaze stránky MŠVVS SR: https://www.minedu.sk/covid-automat-pre-sport/

Pridané dňa 4. marca 2021

Cenník násadových rýb 2021

Na základe prijatého uznesenia Rady SRZ č. 5/2021 zverejňujeme schválený cenník násadových rýb pre rok 2021.

Nájdete ho tu: https://srz-jelsava.webnode.sk/cennik-nasodovych-ryb-2021/

Pridané dňa 2. februára 2021

Celoslovenský skríning Covid-19

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021, ktorým je od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7. februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej situácie stanovených v uznesení). Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe.

Zákaz vychádzania má okrem mnohých iných dopadov aj vplyv na život bežného rybára. Dopad má predovšetkým na odovzdávanie povolení na rybolov z roku 2020, predaj povolení na rybolov na rok 2021 a aj samotný výkon rybárskeho práva.

Zo zákazu vychádzania sú stanovené výnimky pre obdobie od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 a obdobie od 3. februára 2021 do 7. februára 2021.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť (podľa toho aký spôsob OZ SRZ zvolili) v súlade s výnimkami č. 4 a 5 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a späť) alebo s výnimkami č. 8 a 9 (obmedzenie sa nevzťahuje na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) za podmienky, že:

 • osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní.

Samotný výkon rybárskeho práva sa môže uskutočniť v súlade s výnimkami č. 18 a 19 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť) za podmienky, že:

 • osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 90 dní,
 • ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov,
 • alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní,
 • alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka.

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v tomto veľmi náročnom období prinášajúcom mnoho obmedzení v každodennom živote, komplikácií a pre mnohých aj ťažké životné situácie, by sme boli veľmi radi, keby ste mohli nájsť potešenie a rozptýlenie vo Vami obľúbenom rybolove.
Aby táto záľuba bola čo najbezpečnejšia pre všetkých z Vás, ako aj pre členov rybárskej stráže, žiadame Vás o čo najväčšiu občiansku zodpovednosť a zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať k účasti na celoslovenskom skríningu Covid-19, ktorý sa v týchto dňoch začal realizovať.

Pridané dňa 21. januára 2021  

Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že v súvislosti s nariadenými pandemickými opatreniami bude akceptovať odovzdanie záznamov k osobitným povoleniam a odovzdanie záznamov pre držiteľov povolení na rybolov vydávaných užívateľmi rybárskych revírov do konca januára. Pokiaľ záznamy posielate poštou, pečiatka z pošty musí byť najneskôr zo dňa 31.1. 2021.

Pridané dňa 15. januára 2021 

Usmernenie k odovzdávaniu povolení na rybolov za rok 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu COVID-19 a s nimi súvisiacim zákazom vychádzania si vás dovoľujeme upozorniť na vykonávanie odovzdania povoleniek za uplynulý rok 2020.

§14 ods. 21 vyhlášky 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

"Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok."

Vzhľadom na účinný zákaz vychádzania, ktorého trvanie presiahne 15. január, ktorý je stanovený ako posledný deň na odovzdanie vyplnených povoleniek je potrebné na doručovanie povoleniek použiť iný spôsob, ako osobné odovzdanie v rybárskom dome.

Do pozornosti dávame možnosť využiť na odovzdanie povoleniek poštovú prepravu. Cesta na poštu je aktuálne uvedená medzi výnimkami zo zákazu vychádzania a dáva členom, ale aj zástupcom organizácií možnosť, odovzdať a prijať povolenky poštou.

Držiteľom povolení odporúčame zaslať tieto povolenky doporučene s doručenkou, aby bolo preukázateľné, že minuloročné povolenky odovzdali. Takisto si vás dovoľujeme upozorniť na to, že nie je možné brániť odovzdaniu povolenky prostredníctvom pošty, keďže vyhláška neustanovuje spôsob, akým má byť povolenka odovzdaná. Samotnú doručenku je potrebné z ustálenej súdnej praxe považovať za verejnú listinu (rovnako ako povolenie na rybolov) a teda tento spôsob doručenia nemôže zakladať pochybnosti o odovzdaní povolenia.

Člen ako fyzická osoba, nemôže byť v súlade s Ústavou SR nútený, aby konal niečo, čo mu neukladá právny predpis. Teda nie je možné od neho vyžadovať, aby povolenku odovzdal iba osobne. Aj z uvedených dôvodov vám odporúčame na odovzdanie povoleniek použiť práve poštovú prepravu.

V prípade, ak má organizácia zavedený iný spôsob napr. kuriér, schránka v exteriéri rybárskeho domu, prípadne výdajné miesto v obchode, alebo iné organizačnou zložkou určené miesto a ďalšie, je možné odovzdať povolenie za rok 2020 aj týmto spôsobom.

Pridané dňa 7. januára 2021

Usmernenie štatutárnym zástupcom OZ SRZ - 01.01. 2021

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 31. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktorým je od 1. januára 2021 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 24. januára 2021. Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe.

Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 1. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť v súlade s výnimkou č. 3 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) napríklad :

- vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 sa vykoná poštou/kuriérom na OZ SRZ/kontaktnej osobe alebo do zbernej schránky prípadne iné,

- prebehne kontrola povolenia na rybolov na rok 2020 poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených s výdajom povolení bezhotovostne,

- následne prebehne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami poštou/kuriérom/ďalšie alebo výdaj povolenia na základe elektronickej/telefonickej objednávky cez okienko ako vo výdajnom mieste alebo je možné využiť služby zásielkovne/výdajného miesta iných obdchodov/pošty/kuriéra.

V prípade výdaja povolení cez výdajné okienko je potrebné dodržiavanie prísnych hygienických podmienok (dezinfekcia, rúško, 2 m vzdialenosť). V záujme predchádzania zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb pri výdajnom okienku, odporúčame "objednávanie" na konkrétny čas alebo iný vhodný spôsob organizácie výdajov.

V prípade, ak osoby, ktoré zabezpečujú výdaj povolení nie sú v pracovnom pomere s OZ SRZ, odporúčame s nimi uzavrieť Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a vystaviť im potvrdenie pre účely výnimky zo zákazu vychádzania.

Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.

Podľa § 1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho pristúpila k výdaju povolení na rybolov na rok 2021 vhodným spôsobom.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opatrenia sa môžu meniť a je potrebné sledovať aktuálnu situáciu. V prípade, že dôjde k zmene opatrení, hneď ako to bude možné, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a zverejnené na webovej stránke SRZ.

Pridané dňa 7. januára 2021

Oznam o postupe predaja rybárskych povolení v roku 2021

Objednávanie, platby a výdaj rybárskych povolení pre členov MO Jelšava sa bude vykonávať z dôvodu účtovnej závierky v roku 2021, výhradne prostredníctvom telefónu u p. Miroslava Rusa na tel. č.: 0908 044 694, kde bude možné povolenia objednať v dňoch: pondelok, streda a piatok od 17:00 do 19:00 hod.

Platby za povolenky sa vykonávajú len prevodom na účet MO SRZ Jelšava.

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405 - do poznámky uviesť celé meno.

Od uskutočnenia prevodu sa najskôr po 4 dňoch informovať o uskutočnení prevodu. Výdaj povoleniek len v uvedených dňoch v Jelšave (za mestským domom kultúry - kolkáreň):

07.01. 2021 v čase 14:00-15:00

13.01. 2021 v čase 14:00-15:00

21.01. 2021 v čase 14:00-15:00

04.02. 2021 v čase 14:00-15:00

18.02. 2021 v čase 14:00-15:00

04.03. 2021 v čase 14:00-15:00

18.03. 2021 v čase 14:00-15:00 

01.04. 2021 v čase 14:00-15:00

14.04. 2021 v čase 14:00-15:00

06.05. 2021 v čase 14:00-15:00 

20.05. 2021 v čase 14:00-15:00

10.06. 2021 v čase 14:00-15:00

Pri preberaní povoleniek dodržiavať všetky protipandemické bezpečnostné a hygienické nariadenia vlády (rúška, odstupy, ruky)!

Pridané dňa 31. decembra 2020

Aj pri rybačke treba dodržiavať odstupy

Výnimka zo zákazu vychádzania a s ňou súvisiace návštevy prírody v extraviláne obce v rámci okresu sa týka aj výkonu rybárskeho práva. Informoval o tom na svojej webovej stránke Slovenský rybársky zväz (SRZ) - Rada v Žiline.

"Z uznesenia vlády vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje, akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený. Treba však pripomenúť, že počas pobytu v prírode v extraviláne obce platí zákaz zhromažďovania sa a zákaz organizovať hromadné podujatia v počte nad šesť osôb," informuje SRZ.

Rybársky zväz zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby rybári aj počas uplatňovania rybárskeho práva dbali na ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia ďalších loviacich v zmysle nariadených opatrení.

V zmysle zákona loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej päť metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love na prívlač alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

"Žiadame rybárov, aby upozorňovali všetkých loviacich na dodržiavanie vyhláškou stanovenej vzdialenosti medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou," zdôrazňuje SRZ.

Pridané dňa 28. októbra 2020

Zarybnenie revírov

Oznamujeme našim členom, že dňa 10. 10. 2020 boli naše revíry zarybnené násadou pstruha potočného Pp2 - 150 kg a násadou kapra K2 - 1600kg. Žiadame o opatrné zaobchádzanie s príp. ulovenými K2.

Ján Kročko

Pridané dňa 11. októbra 2020  

Brigáda na VN Miková

Oznamujeme našim členom, že v súlade s plánom brigád sa dňa 10. októbra 2020 so začiatkom o 7:00 hod. na VN Miková uskutoční brigáda. Je potrebné doniesť si so sebou prac. náradie: pílky, sekerky, ochranné prac. prostriedky. Brigáda sa bude konať v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, t.j max. počet brigádnikov môže byť 50 osôb. Účastníci sú povinní mať ochranné rúška, ochranné rukavice a dodržiavať všetky podmienky nariadenia.

Hlavný hospodár, Ján Kročko

Pridané dňa 4. októbra 2020 

Brigáda na VN Gemerské Teplice

Upozorňujeme našich členov, že dňa 27. 9. 2020 so začiatkom o 8:00 hod. sa uskutoční brigáda - kosenie celého revíru VN Gemerské Teplice. So sebou je potrebné si priniesť prac. náradie: kosačky a hrable.

Zároveň prosíme účastníkov brigády, aby si doniesli rúška a hygienické rukavice na zber odpadu.

Pracovný dozor: Július Homola

Prihlásiť sa je možné na tel. č.: 0915 446 209

Pridané dňa 13. septembra 2020

Brigáda na VN Miková

Upozorňujeme našich členov, že dňa 1. 8. 2020 so začiatkom o 7:00 hod. sa uskutoční brigáda na VN Miková. So sebou je potrebné si priniesť prac. náradie: sekáče, mačety, kosačka, krompáč, lopata a pod.

Hlavný hospodár - Ján Kročko

Pridané dňa 28. júla 2020

Zarybnenie kaprom K3

Oznamujeme našim členom, že dňa 28. 7. 2020 boli naše revíry zarybnené násadou kapra K3 o hmotnosti 1200 kg. Lov je povolený.

Hlavný hospodár - Ján Kročko

Pridané dňa 28. júla 2020

Zarybnenie pstruhom dúhovým

Dňa 24.7. 2020 bol revír 3-2360-4 Muráň č. 2 zarybnený násadou pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 200 kg. Lov povolený.

Pridané dňa 26. júla 2020

Brigáda na VN Gemerské Teplice

V prípade priaznivého počasia sa v dňoch 17. - 19. júna, prípadne 22. - 25. júna na VN Gem. Teplice uskutoční brigáda - kosenie, hrabanie (dvojice). 

V prípade záujmu prosíme kontaktovať p. Júliusa Homolu na tel. čísle: 0915 446 209

Pridané dňa 16. júna 2020

Zarybnenie revíru Muráň č. 2 pstruhom potočným Pp1+

Dnes 25.5.2020 bol revír Muráň č. 2 zarybnený násadou pstruha potočného Pp1+ v množstve cca. 5000 ks z dodávky ,,RADA - Slovianska dolina" v hodnote 1560 €.

Pridané dňa 25. mája 2020 

Brigáda na VN Gemerské Teplice

Dňa 9. mája o 7:00 sa na VN Gem. Teplice uskutoční brigáda - natieranie stolov, zber odpadkov...

V prípade záujmu prosíme kontaktovať p. Júliusa Homolu na tel. čísle: 0915 446 209

Maximálny počet: 10 osôb 

Pridané dňa 2. mája 2020 

Vyčíňanie vandalov na VN Gemerské Teplice

1. mája boli na VN Gem. Teplice prichytení pri čine dvaja vandali pri ničení novo postavených i starších stolov, lavíc, móla a WC. Spravodlivosť je už v rukách Policajného zboru SR.

Týmto prosíme všetkých členov, aby pri spozorovaní akéhokoľvek poškodzovania nášho spoločného majetku, ihneď kontaktovali políciu.

Ďakujeme!

Takto to vyzerá po ich nájazde:

Pridané dňa 1. mája 2020 

Zarybnenie našich revírov kaprom K-3.

Dňa 29. apríla boli naše revíry zarybnené trojročnou násadou kapra rybničného o celkovej hmotnosti 2700kg v nasledovných množstvách: VN Miková 1500kg, VN Gemerské Teplice 1100kg, VN Jelšava (Odkalisko) a OR Muráň (Bandžura) po 50kg.

29. apríla - 7. mája platí na VN Miková časové obmedzenie lovu kapra rybničného podľa vyhlášky č. 381 MŽP SR §18 písmeno 9.

Pridané dňa 29. apríla 2020

Nové stoly a sedenia na VN Gemerské Teplice

Dňa 25. apríla bolo na VN Gemerské Teplice osadených 7ks nových stolov so sedením. Ďakujeme všetkým, ktorí sa dnes podieľali na brigáde. Osobitné poďakovanie patrí p. Róbertovi Lisoňovi, taktiež p. Jánovi Forgáčovi a Jaroslavovi Kiselovi za ich vyhotovenie.   

Pridané dňa 25. apríla 2020   

Vzhľadom na nariadenie Vlády SR o zákaze organizovania hromadných podujatí v súvislosti so šírením choroby COVID-19 sa ruší brigáda, ktorá bola plánovaná dňa 25. apríla 2020 na VN Gemerské Teplice. V prípade záujmu o individuálne odpracovanie brigády sa môžete telefonicky informovať u hospodárov p. Homolu /0915 446 209/ a p. Kročka /0908 946 157/ do konca apríla 2020 v pracovných dňoch od 15:00 do 16.:00 hod.. Prosíme o dodržanie stanoveného času!!!

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 14. apríla 2020 

Dňa 15.4.2020 bude revír 3-2360-4 Muráň č. 2 zarybnený násadou Pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 200 kg, cca. 800 ks. Lov povolený od začiatku sezóny, t.j. od 16.4.2020.

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 14. apríla 2020 

Na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID-19 a blížiacim sa začiatkom rybárskej pstruhovej sezóny Vás žiadame, aby ste vo zvýšenej miere dbali na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou, alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. 

Loviacich žiadame, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou. V súčasnom zložitom období pred začiatkom pstruhovej sezóny Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.

PETROV ZDAR!

Pridané dňa 14. apríla 2020 

Oznam o predaji rybárskych povolení

Výdaj rybárskych povolení pre členov MO Jelšava sa bude vykonávať v roku 2020 len prostredníctvom telefónátu.

Záujemcov prosíme kontaktovať p. Miroslava Rusa na tel. č.: 0908 044 694, kde bude možné povolenia objednať denne od 12:00 do 14:00.

Platby za povolenky sa vykonávajú len prevodom na účet MO SRZ Jelšava!

IBAN: SK97 0900 0000 0000 9962 5405

Po prijatí platby sa následne povolenia vypíšu a určí sa dátum ich prevzatia na adrese: Záborského ul. 1070/3, 050 01, Revúca.

Pôvodné termíny predaja sú zrušené!

Pridané dňa 2. apríla 2020 

Zmena v limite privlastňovania rýb - platná od 1.4. 2020

Vzhľadom k blížiacemu sa zahájeniu pstruhovej sezóny na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu v limite privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti od 1.4. 2020. Zmenu schválila Rada SRZ na svojom zasadnutí, konanom 7.3. 2020, kde bolo prijaté:

Uznesenie č. 41/2020.

Rada SRZ schvaľuje vypustenie spojenia "pstruha dúhového" z čl. X ods. 2., 3 a 4, čl. XIV ods. 1 a 2 ustanovení Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov účinnej od 1. januára 2020 na všetkých vodách.

V praxi to znamená, že pstruh dúhový nespadá do limitu 40 ks rýb na povolenie, teda je ho možné privlastniť si viac ako 40 ks na 1 povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového je stanovený §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Petrov zdar!

Pridané dňa 1. apríla 2020  

Revír VN Miková (č. 3-5390-1) je "ostatná vodná plocha". Čo to znamená?

Revír bol v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov zaradený ako "ostatná vodná plocha" a lov rýb je tu povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

- lov a privlastnenie si kapra rybničného a amura bieleho i niektorých iných druhov je povolený celoročne

- horná lovná miera kapra rybničného - 65cm

- horná časť nádrže pri prítoku označená tabuľami a priestor na vodnej hladine od tabúľ k prítoku označený bójkami je CHRO - celoročný zákaz lovu rýb

Denná doba lovu:

- január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,

- máj od 4.00 h do 24.00 h,

- jún až október od 00.00 h do 24.00 h.

Čas individuálnej ochrany rýb nájdete vo Vyhláške 381 / 2018 k zákonu o rybárstve.

Pridané dňa 30. marca 2020 

Oznam k zaplateniu členského príspevku

Nedodržanie lehoty termínu na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskôr však do konca septembra 2020 - pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor MO SRZ Jelšava.

Miroslav Rus, tajomník MO, Tel. č.: 0908 044 694

Pridané dňa 25. marca 2020

Zrušenie školenia novoprijatých členov, ktoré bolo plánované dňa 2. apríla 2020! 

Pre vzniknutú situáciu so šírením koronavírusu COVID-19, opatreniami Vlády SR, ako aj v záujme ochrany zdravia nás všetkých sa ruší školenie novoprijatých členov, ktoré bolo plánované dňa 2. apríla 2020. Náhradný termín bude včas zverejnený na našej web-stránke. Novoprijatí členovia si môžu vyplatiť všetky náležitosti nezávisle od určenia nového termínu školenia, akonáhle budú zverejnené nové termíny platby, príp. spôsoby platby.

Ján Kročko, hlavný hospodár MO SRZ Jelšava

Pridané dňa 20. marca 2020

Vyhlasujeme "NIE" nezmyselnému zákazu olova!

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, predstavitelia Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej asociácie dynamickej streľby, Slovenského streleckého zväzu a Slovenského rybárskeho zväzu, podpísali spoločné vyhlásenie a ako zástupcovia niekoľkých stoviek tisíc členov menovaných organizácií, ich sympatizantov a podporovateľov, naliehavo vyzvali vládu Slovenskej republiky, dotknuté ministerstvá a ministrov k budúcemu včasnému rokovaniu, ktoré buď zamedzí alebo bude úplne eliminovať pokusy Európskej komisie, prípadne agentúry ECHA, o úplný zákaz olova v olovených strelách a rybárskych olovkách.

Od podpisu vyhlásenia sa k signatárskym organizáciám pripojila Asociácia presnej streľby Slovenska, Slovenská asociácia westernovej streľby a jednanie prebieha so Slovenským olympijským výborom a Legis Telum.

Signatárske organizácie sú presvedčené o tom, že chystané zákazy olova nemôžu byť efektívne, prínosné a teda zároveň aj rešpektované, ak vznikli len na teoretických znalostí, bez zohľadnenia praktických skúseností, bez dostatočnej celospoločenskej diskusie odbornej i širokej verejnosti, bez znalosti bezpečnostných, ekonomických a ostatných vplyvov na spoločnosť a prírodu. V Českej republike podporilo petíciu proti zákazu olova viac ako milión občanov, ktorú organizovala organizácia Liga Libe.

Panika zo zbytočného šírenia olova do prírody je neopodstatnená, pretože olovo nie je umelo vyrobená chemická zlúčenina, ale ide o prírodný prvok, ktorý sa vyskytuje úplne bežne a hojne v zemskej kôre v miliardách ton v rudách a horninách. Dokonca podľa archeológov patria olovené artefakty k vôbec najlepšie zachovaným kovovým predmetom. Logicky to znamená, že sa olovo ani po stáročia "nerozpúšťa". Dokazujú to napr. kykladské olovené plastiky staré vyše 4000 rokov a u nás konkrétne nálezy olovených krížikov a luníc z doby Veľkej Moravy, na ktorých sa detailne zachovala aj jemná reliéfna výzdoba.

Pridané dňa 11. marca 2020

Členská schôdza je za nami

Dňa 23. februára sa konala v Mestskom dome kultúry v Jelšave členská schôdza MO SRZ Jelšava. Za prítomnosti 99 účastníkov sa vyhodnotil uplynulý rok, stanovili sa plány do budúcnosti a diskutovalo sa o aktuálnej problematike týkajúcej sa našich revírov.

Medzi najvýznamnejšie postrehy patrí  zavedenie hornej lovnej miery 65cm pre kapra rybničného od 1. januára 2020 na všetkých kaprových revíroch MO SRZ Jelšava, okrem revíru Muráň č. 1 (3-2350-1).

Revír VN Miková 3-5390-1 je momentálne zaradený medzi revíry s charakteristikou ako "ostatná vodná plocha".

Loviacich rybárov opätovne vyzývame na udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí, už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako aj po jeho ukončení.

Členská základňa schválila zmenu výšky poplatku za neodpracovanú brigádu (8 hod.): u dospelých 25,00 €, u mládeže ostal poplatok nezmenený 10 €.

Zmenila sa i výška zápisného, resp. príspevku na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov: mládež od 15 rokov a dospelí 100€, deti do 15 rokov poplatok nezmenený 10.

Do pozornosti všetkých rybárov doporučujeme nový Zákon o rybárstve a vykonávaciu vyhlášku, kde sa menia a doplňujú mnohé predpisy a je v záujme všetkých rybárov, ktorí uplatňujú rybárske právo, aby sa s týmito predpismi dokonale oboznámili. Taktiež je vydaný nový disciplinárny poriadok.

Kompletnú správu hlavného hospodára p. Jána Kročka nájdete v sekcii Dokumenty - Hospodárske správy a sumáre 2019.

Pridané dňa 24. februára 2020

Prezentácia p. Jána Knapa na tému Návrat populácie pstruha potočného do potokov a riek

Vážení kolegovia rybári a rybárky.

Dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu p. Jána Knapa na tému Návrat populácií pstruha potočného do potokov a riek, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.4. 2020.

Ján Knap a OZ Zachraňme lipana a pstruha potočného sa venujú návratu lososovitých rýb do revírov v okolí mesta Bernadice blízko pohoria Krkonoše. Ich pozitívne výsledky sú v Čechách čoraz známejšie a teraz máte jedinečnú možnosť oboznámiť sa s nimi aj Vy.

Pán Knap sa s nami formou prezentácie podelí s jeho úspešnými postupmi pri návrate pstruha potočného do českých potokov a riek. Tejto problematike sa venuje už niekoľko rokov a jeho kroky pri návrate pstruha potočného sú založené na dlhoročnom pozorovaní života tejto ryby.

V prezentácii sa bude venovať situácii v minulosti, oboznámi nás o poznatkoch z pozorovania správania sa pstruhov, predstaví nám svoje overené postupy pri návrate pstruhov potočných do riek a potokov. Tiež nám predstaví úskalia, na ktoré si treba pri týchto postupoch dať pozor a veľa d'alších zaujímavých informácií. Súčasťou prezentácie bude samozrejme diskusia na aktuálne témy, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci prítomní. Av neposlednom rade stretnutie ľudí s rovnakými záujmami s ktorými určite nájdete mnoho spoločných tém a problémov na diskusiu.

Svoj záujem o účasť spolu s počtom účastníkov a názvom rybárskej organizácie, nám prosím nahláste najneskôr do 29. 2. 2020 na mail mosrzlh@gmail.com. Prezentácie sa môžu samozrejme zúčastniť aj radoví členovia rybárskych organizácií, prípadne nerybári, ktorých táto problematika taktiež zaujíma.

Podľa počtu nahlásených osôb zabezpečíme vhodný priestor pre prezentáciu a budeme Vás presnejšie informovať, kde a v akom čase sa táto prezentácia uskutoční. Predbežne môžeme povedať, že prezentácia sa uskutoční v okolí Liptovského Hrádku/Liptovského Mikuláša.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pridané dňa 26. januára 2020

Pozvánka na členskú schôdzu 

Výbor MO SRZ v Jelšave Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23. februára 2020 o 8:30 hod. v Mestskom dome kultúry v Jelšave.

Pridané dňa 21. januára 2020

Nesúhlas so stanoviskom zaradenia VN Miková medzi vody ostatné

Zo zápisnice zasadnutia Rady SRZ zo dňa 9. septembra 2019, že dochádza k inventarizácii revírov v správe SRZ. Toho času sme nemali žiadnu informáciu, že tento akt sa bude dotýkať revíru VN Miková, č. 3-5390-1-1, ktorý máme v správe. Dňa 26.11.2019 nám bola doručená kópia stanoviska SVP, š. p., ktoré identifikovalo vodné útvary, ktoré sú zároveň rybárskymi revírmi.

Ako výbor MO SRZ Jelšava sme znepokojení s priebehom identifikácie vyššie spomínaného revíru, pretože stav zmeny zaradenia s nami nebol vôbec odkonzultovaný. Nebola nám ani len poskytnutá informácia o tomto zámere. Pokiaľ vieme zo zápisnice zo zasadnutia Rady, tento akt riešili ichtyológovia SRZ, ktorí sú v neustálom kontakte s naším rybárskym hospodárom. V spomínanom čase ani náznakom nebola posunutá informácie o zaradenia revíru VN Miková do stavu ostatná vodná plocha.

S týmto zaradením nesúhlasíme, pretože týmto zaradením sa výrazne mení prístup hospodárenia, chovu a lovu rýb na tomto revíre, keďže lov je povolený celoročne. VN Miková je najnavštevovanejší revír z našej miestnej organizácie a prechovávame obavy, že celoročným lovom bude väčšina rybárskej základne nespokojná z čoraz menším počtom úlovkov. Týmto žiadame radu SRZ v Žiline o prehodnotenie inventarizácie tohto revíru a zaradenie ho ako vodná plocha a nie ostatná vodná plocha.

Pridané dňa 22. decembra 2019

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva.

Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých členov SRZ.

Tento disciplinárny poriadok s účinnosťou od 1. januára 2020 Rada SRZ vydáva v súlade s § 8 Stanov SRZ.

Plné znenie poriadku nájdete TU.

Pridané dňa 21. decembra 2019 

Zber odpadu na VN Gemerské Teplice

Dňa 16. 12. 2019 bola na VN Gemerské Teplice pod vedením p. Júliusa Homolu vykonaná neplánovaná brigáda, nakoľko bolo nutné vyzbierať nahromadený odpad. Vyzbieraných bolo 13 viec. Brigády sa zúčastnil p. Patrik Schusser, p. Šimon Schusser a p. Tibor Kováčik.

Pridané dňa 17. decembra 2019 

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava

Vážení členovia MO SRZ Jelšava, dávame Vám do pozornosti nový miestny rybársky poriadok a miestny ryb. poriadok pre držiteľov hosťovacieho povolenia (len VN Miková), ktoré nadobudnú platnosť od 1. januára 2020.

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava platný od 1. 1. 2020 

Miestny rybársky poriadok MO SRZ Jelšava pre držiteľov hosťovacieho povolenia na VN Miková platný od 1. 1. 2020 

Pridané dňa 5. decembra 2019    

Zarybnenie trofejným kaprom

Dňa 28. 11. 2019 boli naše revíry VN Miková a VN Gemerské Teplice zarybnené trofejným kaprom v celkovom počte 47ks a priemernej hmotnosti 10kg. Ryby boli zakúpené z výťažku Teplického kapra, verejnej zbierky a príspevku MO SRZ Jelšava.

Pridané dňa 2. decembra 2019 

Smernica č. 1947/624/19 o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ záväznú smernicu, platnú od 1. 1. 2020. Znenie tejto smernice nájdete TU.

Pridané dňa 27. novembra 2019 

Novým tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu sa stal Ján Kohút

Novým tajomníkom Rady Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) je člen Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Turčianske Teplice, 55-ročný Ján Kohút.

Do funkcie ho zvolili v sobotu delegáti mimoriadneho Snemu SRZ po tom, ako odvolali z funkcie doterajšieho tajomníka Ľuboša Javora.

Kohút uspel už v prvom kole voľby, keď v konkurencii ďalších troch protikandidátov získal nadpolovičnú väčšinu - 128 z 232 platných hlasovacích lístkov.

O post tajomníka sa uchádzala pätica kandidátov, okrem Kohúta kandidoval aj 58-ročný Pavel Korčok, 48-ročný Róbert Kadnár, 45-ročný Peter Beleš a 66-ročný Juraj Staško, ktorý sa ešte pred samotnou voľbou kandidatúry vzdal.

Delegáti snemu odvolali Javora pre podpísanie nevýhodnej zmluvy o predaji rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici.

Majetok prešiel na list vlastníctva nového majiteľa bez toho, aby prišli peniaze na účet SRZ. Za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov snemu.

Pridané dňa 23. novembra 2019 

Aktuálne doplňujúce dokumenty k spoločnému rybárskemu poriadku zaslané Radou SRZ


Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku 

Pridané dňa 15. mája 2019

Brigády na našich revíroch

Dňa 30. marca sa uskutočnili brigády na VN Miková, VN Gemerské Teplice a OR Muráň. Cieľom brigád bol zber odpadkov, úprava lovných miest, výroba nových stolov so sedením, kŕmenie rýb, výroba hniezd pre výter zubáča a ich osadenie. Všetkým zúčastneným ďakujú vedúci brigád, p. Július Homola a p. Ján Kročko.

Pridané dňa 30. marca 2019

Komentár vypracovaný Sekciou vôd v spolupráci so Sekciou legislatívy a práva MŽP SR k ustanoveniu § 14 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z 

Pridané dňa 23. januára 2019 

Rybárska TV EXTRA: Nový zákon o rybárstve a vyhláška - § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia

V tomto videu Vám priblížime novú vyhlášku, konkrétne nezrozumiteľný paragraf 14 o množstve úlovkov a ich evidencii. Obsah paragrafu 14 nám vyloží skúsený právnik a rybár v jednej osobe, JUDr. Daniel Blyšťan.

Pridané dňa 21. januára 2019  

Nový zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška

Vážení členovia, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti znenie nového zákona o rybárstve a novej vyhlášky platných od 1. januára 2019.

Dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Pre zobrazenie kliknite na nasledujúce odkazy:


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. 

Predmetná vyhláška ustanovuje nasledovné podrobnosti k zákonu o rybárstve o:

 • členení vôd
 • rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
 • obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
 • označovaní rybárskych revírov,
 • zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
 • rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
 • vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
 • čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
 • rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
 • opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
 • rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
 • spôsoboch lovu rýb,
 • osvetlení miesta lovu,
 • oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
 • oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

Pridané dňa 23. decembra 2018  

Voľby XII. Snemu SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch 24. - 25. novembra 2018 sa konal XII. Snem SRZ v hoteli Holiday Inn, na ktorom sa uskutočnili voľby členov Rady SRZ, členov Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnych zástupcov SRZ, tajomníka SRZ a prezidenta SRZ.

Voľby štatutárnych zástupcov SRZ:

Za prezidenta SRZ kandidovali:

Igor Borlok, JUDr. - 69 hlasov

Rudolf Boroš, RSDr. - 80 hlasov

Emanuel Seemann - 87 hlasov.

V druhom kole získal RSDr. Rudolf Boroš 71 hlasov a Emanuel Seemann 141 hlasov, ktorý sa stal prezidentom SRZ.

Za tajomníka SRZ kandidovali:

Ing. Ľuboš Javor - 175 hlasov

Ing. Ján Kohút - 61 hlasov

Tajomníkom SRZ sa stal Ing. Ľuboš Javor

Viac informácií o výsledku volieb funkcionárov, orgánov SRZ a zápisnicu z XII. Snemu SRZ konanom v dňoch 24. - 25. novembra 2018 v Žiline si môžete pozrieť TU.

Pridané dňa 30. novembra 2018

Spoločný rybársky poriadok 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, TU si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.

Tento Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ).

Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2019.

Pri rybárskych revíroch, ktoré sme jednoznačne identifikovali, v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov ako ostatná vodná plocha (štrkoviská, rašeliniská, príp. pieskovne) uvádzame v rybárskom poriadku, že lov rýb je tu povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

Pridané dňa 28. novembra 2018

PREDPOVEĎ POČASIA A FÁZY MESIACA

PARTNERI MO SRZ JELŠAVA