AKTUALITY A OZNAMY

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z DIANIA V MO SRZ JELŠAVA A INÉ ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA RÝB

Dobrovoľný príspevok na kúpu trofejného kapra (nad 65cm) je možné odovzdať v predajni Slovenský RYBÁR v Revúcej, alebo pri platbe za povolenku.

Prispieť našej MO SRZ môžete aj formou venovania 2% dane z príjmu. Všetky aktuálne tlačivá a potrebné údaje nájdete tu: https://srz-jelsava.webnode.sk/venujte-2-dane-z-prijmu/ 

ĎAKUJEME!

Rybárska TV EXTRA: Nový zákon o rybárstve a vyhláška - § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia

V tomto videu Vám priblížime novú vyhlášku, konkrétne nezrozumiteľný paragraf 14 o množstve úlovkov a ich evidencii. Obsah paragrafu 14 nám vyloží skúsený právnik a rybár v jednej osobe, JUDr. Daniel Blyšťan.

Pridané dňa 21. januára 2019  

Brigáda na VN Gemerské Teplice

Dňa 20. januára sa konala na VN Gemerské Teplice brigáda - kosenie a vypaľovanie rákosia na ľade a zber smetí. Všetkým zúčastneným ďakujeme!

Pridané dňa 20. januára 2019 

FeHoVa - Medzinárodná výstava loveckých zbraní, rybárstva a poľovníctva

V dňoch 7. - 10. februára 2019 sa v HUNGEXPO Budapešť uskutoční 26. ročník tejto populárnej výstavy.

(Viac informácií po kliknutí na obrázkový odkaz.)

Pridané dňa 17. januára 2019

Brigáda na VN Gemerské Teplice

V dňoch 5. a 6. januára sa konala na VN Gemerské Teplice brigáda - kosenie a vypaľovanie rákosia na ľade a následný zber smetí. Všetkým zúčastneným, ktorí si našli čas ďakujeme!

Fotogaléria z brigády sa zobrazí po kliknutí na obrázok.

Pridané dňa 9. januára 2019

Januárové číslo online časopisu Rybičky

Kliknite na obrázok a prečítajte si aktuálne číslo online Rybičiek.

110 strán - 20 článkov - 8 fotogalérií - 9 video príspevky - 8 audio článkov

To všetko úplne zdarma!

Pridané dňa 26. decembra 2018

Nový zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška

Vážení členovia dovoľujeme si Vám dať do pozornosti znenie nového zákona o rybárstve a novej vyhlášky platných od 1. januára 2019.

Dňa 18. júla 2018 bol uverejnený v Zbierke zákonov SR nový Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Pre zobrazenie kliknite na nasledujúce odkazy:


Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 22. decembra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019. 

Predmetná vyhláška ustanovuje nasledovné podrobnosti k zákonu o rybárstve o:

 • členení vôd
 • rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
 • obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
 • označovaní rybárskych revírov,
 • zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
 • rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
 • vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
 • čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
 • rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
 • opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
 • rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
 • spôsoboch lovu rýb,
 • osvetlení miesta lovu,
 • oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
 • oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.

Pridané dňa 23. decembra 2018  

Voľby XII. Snemu SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch 24. - 25. novembra 2018 sa konal XII. Snem SRZ v hoteli Holiday Inn, na ktorom sa uskutočnili voľby členov Rady SRZ, členov Kontrolnej komisie SRZ a štatutárnych zástupcov SRZ, tajomníka SRZ a prezidenta SRZ.

Voľby štatutárnych zástupcov SRZ:

Za prezidenta SRZ kandidovali:

Igor Borlok, JUDr. - 69 hlasov

Rudolf Boroš, RSDr. - 80 hlasov

Emanuel Seemann - 87 hlasov.

V druhom kole získal RSDr. Rudolf Boroš 71 hlasov a Emanuel Seemann 141 hlasov, ktorý sa stal prezidentom SRZ.

Za tajomníka SRZ kandidovali:

Ing. Ľuboš Javor - 175 hlasov

Ing. Ján Kohút - 61 hlasov

Tajomníkom SRZ sa stal Ing. Ľuboš Javor

Viac informácií o výsledku volieb funkcionárov, orgánov SRZ a zápisnicu z XII. Snemu SRZ konanom v dňoch 24. - 25. novembra 2018 v Žiline si môžete pozrieť TU.

Pridané dňa 30. novembra 2018

Spoločný rybársky poriadok 2019

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, TU si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ.

Tento Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ).

Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2019.

Pri rybárskych revíroch, ktoré sme jednoznačne identifikovali, v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov ako ostatná vodná plocha (štrkoviská, rašeliniská, príp. pieskovne) uvádzame v rybárskom poriadku, že lov rýb je tu povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

Pridané dňa 28. novembra 2018

Zarybnenie násadou šťuky Š1

Oznamujeme členom MO SRZ Jelšava, že dňa 27. 11. 2018 boli naše revíry zarybnené násadou šťuky Š1 (15-60cm) o celkovej hmotnosti 170 kg v nasledovných množstvách:

VN Miková - 105kg, VN Gemerské Teplice - 60kg a OR Muráň (Bandžura) - 5kg.

Pri prípadnom ulovení prosíme o šetrné zaobchádzanie a okamžité pustenie späť do vody. 

Hospodár MO SRZ Jelšava Ján Kročko

Pridané dňa 27. novembra 2018

Aktuálna informácia k zákonu o rybárstve a vykonávacej vyhláške k tomuto zákonu

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vám dať na vedomie, že dňa 13. júna 2018 bol schválený nový Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý si máte možnosť stiahnuť TU, pričom v tejto aktualizovanej verzii je už zapracovaná aj novela vyplývajúca zo zákona č. 305/2018 Z.Z. Takto schválený zákon sa stáva účinný od 1.januára 2019.

Práve v tomto týždni bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k vykonávacím vyhláškam k zákonu o rybárstve. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, k zákonu o rybárstve budú od roku 2019 platiť dve vyhlášky. Okrem tej prvej, ktorá bude určovať podmienky výkonu rybárskeho práva na rybárskych revíroch, druhá vyhláška bude určovať technické podmienky návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov.

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina v stanovenom termíne pripomienkoval obidve vyhlášky, pričom vychádzal z podnetov od ZO SRZ ako aj jednotlivých členov SRZ, členov Rady SRZ a zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ. Cieľom bolo vylepšiť ustanovenia tak, aby nový legislatívny predpis vytvoril optimálne podmienky pre ochranu pôvodných druhov rýb, a zároveň umožnil členom SRZ naďalej komfortne loviť ryby v rybárskych revíroch SRZ.

Aktuálne obidve vyhlášky postúpili do svojej záverečnej fázy legislatívneho procesu. Dňa 28. novembra 2018 bude prvá vyhláška prerokovaná pred Stálou komisiou legislatívnej Rady vlády pre správne právo a predpokladáme, že v Zbierke zákonov bude uverejnená v prvej polovici decembra 2018. Druhá vyhláška bude prerokovaná až v prvej polovici decembra 2018 a jej tlač v Zbierke zákonov očakávame koncom tohto roka. Účinnosť vyhlášok je naplánovaná tak ako v prípade Zákona o rybárstve od 1. januára 2019.

Veríme, že nový zákon a vyhláška vytvoria optimálne podmienky pre zachovanie rybárstva na Slovensku, a zároveň stanovia pravidlá rybolovu pre širokú členskú základňu Slovenského rybárskeho zväzu.

Oznamujeme všetkým členom SRZ, že každý člen, ktorý bude mať záujem, obdrží na začiatku roka 2019 prostredníctvom svojej ZO SRZ výtlačok platného Zákona o rybárstve spolu s vykonávacou vyhláškou, aby vedel pri love rýb dodržiavať nové právne predpisy v oblasti výkonu rybárskeho práva vrátane rybolovu.

Pridané dňa 23. novembra 2018

Zarybnenie násadou kapra K2

Dňa 14. 11. 2018 boli naše revíry zarybnené násadou kapra K2 o celkovej hmotnosti 2000kg. Pri prípadnom ulovení prosíme o šetrné zaobchádzanie a okamžité pustenie späť do vody.

Hospodár MO SRZ Jelšava Ján Kročko

Pridané dňa 15. novembra 2018

VN Miková - zarybnenie násadou kapra K3

Dňa 30. 10. 2018 bol revír 3-5390-1-1 VN Miková zarybnený násadou kapra K3 o celkovej hmotnosti 800kg. Zákaz lovu kapra na tomto revíry platí od 30. 10. 2018 do 12. 11. 2018 vrátane.

Hospodár MO SRZ Jelšava Ján Kročko 

Pridané dňa 30. októbra 2018

Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o rybárstve

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že dňa 22. októbra 2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k dvom vyhláškam k zákonu o rybárstve:

 • Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve
 • Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

Materiály k obom vyhláškam si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch:

Všetky pripomienky budú spracované Sekretariátom Rady SRZ v 45. týždni, a preto odporúčame, aby v rámci MPK išli zo Sekretariátu Rady SRZ jednotné pripomienky za celé SRZ.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že medzirezortné pripomienkové konanie bude ukončené dňa 12. novembra 2018.

Kontaktnou osobou za sekretariát SRZ je Ing. Krajč, PhD. email: krajc@srzrada.sk

Pridané dňa 25. októbra 2018

Odborná konferencia - Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymiánového

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej odbornej konferencii na tému "Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymiánového".

Termín konania: 31. 10. 2018

Miesto konania: kongresová sála žilinského samosprávneho kraja

Program:

 • 08.00 Prezentácia účastníkov konferencie
 • 09.00 Otvorenie konferencie (Ľuboš Javor- tajomník SRZ)
 • 09.10 O rode lipňov (Thymallus) (Karol Hensel)
 • 09.25 Lipeň tymiánový ako druh európskeho významu (Juraj Hajdu)
 • 09.40 Kde ešte máme a kde už nemáme lipňa na Slovensku - prehľad súčasného rozšírenia lipňa na Slovensku (Vladimír Kováč)
 • 10.00 Prestávka
 • 10.15 Lipeň tymiánový v rybárskych revíroch SRZ - situačná správa (Richard Štencl)
 • 10.35 Současnost lipana podhorního v ČR (Pavel Vrána)
 • 10.55 Súčasný stav a vývoj populácie lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) v Bavorsku (Alexander Harsányi)
 • 11.15 Prestávka s občerstvením
 • 11.30 História chovu lipňa na Slovensku (Branislav Košťan st.)
 • 11.50 Chov lipňa v podmienkach SRZ - stredisko Svit (Pavol Hurčala)
 • 12.05 Vybrané aspekty príčin súčasného stavu lipňa tymianového v tokoch SR (Martin Rybár)
 • 12.20 Obhospodarovanie lipňa tymianového v revíroch MsO SRZ Ružomberok (Miroslav Zontág)
 • 12.35 Diskusia k prvému príspevkovému bloku
 • 13.00 - 14.00 Prestávka na obed
 • 14.00 Management lipana podhorního na horním toku řeky Poprad - výsledky 2018 (Tomáš Randák , Jan Turek, Pavel Lepič)
 • 14.20 Monitoring populací ryb ve vybraných profilech řeky Poprad (Jan Turek , Tomáš Randák, Pavel Lepič)
 • 14.40 Genetická variabilita populací lipana podhorního a možné příčiny zkrácení skřelového víčka(Vojtěch Kašpar)
 • 15.00 Prestávka s občerstvením
 • 15.10 Podélný profil kontaminace řeky Poprad (Roman Grabic a kol.)
 • 15.30 Lipan podhorní na řece Úpě (Ján Knap)
 • 15.50 Rybí predátori (Jaroslav Šubjak)
 • 16.10 Diskusia
 • 16.30 Zhrnutie a závery konferencie
 • 17.00 Ukončenie konferencie

V prípade potreby kontaktný mail: konferencia@srzrada.sk

Pridané dňa 11. októbra 2018

Zarybnenie dvojročnou násadou zubáča

Dňa 9. 10. 2018 boli naše revíry VN Miková (3-5390-1) a VN Gemerské Teplice (3-5030-1) zarybnené dvojročnou násadou zubáča veľkoústeho o celkovej hmotnosti 100kg. Pre zníženie úmrtnosti vysadených jedincov, doporučujeme pri love dravých rýb, lov na prívlač.

Pridané dňa 9. októbra 2018

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (September 2018)

Vážení členovia SRZ, dávame Vám do pozornosti niektoré zmeny, ktoré boli prijaté na zasadnutí Rady SRZ, konaného dňa 22. septembra 2018 v Žiline.

Zmena cien povolení na rybolov pre rok 2019

Uzneseniami boli prijaté nasledovné zmeny:

• Zavedenie nového povolenia na rybolov, a to hosťovacie detské povolenie pre nečlenov denné na všetky druhy vôd, ak je dieťa vo veku od 6 do 14 rokov, v hodnote 10 EUR

• Zvýšenie ceny zväzového povolenia na rybolov na kaprové vody a zväzového povolenia na rybolov na lipňové vody z 35 EUR na 40 EUR s tým, že odvod pre Radu SRZ je 38 EUR a 2 Eurá ostávajú základnej organizácii SRZ

• Zvýšenie odvodu z členských známok pre Radu SRZ o 2,50 EUR, pričom odvod pre Radu SRZ bude 6 EUR a výška jednotlivých členských známok sa zvýši o 3 EUR.

Zníženie množstva privlastnených rýb na jedno povolenie - platné od roku 2019

Oznamujeme ZO SRZ, že Rada SRZ na svojom septembrovom zasadnutí, konanom dňa 22. 9. 2018 prerokovala návrh na zníženie množstva úlovkov na jedno zakúpené povolenie na rybolov a prijala uznesenie č. 70/2018, ktorým znížila množstvo privlastnených rýb na jedno povolenie z 50 kusov na maximálne 40 kusov na jedno zakúpené povolenie. Táto informácia bude zapracovaná do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2019, ktoré obdrží každý člen SRZ. Rozsah druhov rýb, ktoré spadajú do tohto limitu sa nemení a naďalej sa jedná u kaprového povolenia o druhy: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký a lieň sliznatý. U pstruhového a lipňového povolenia sa jedná o maximálne 40 kusov pstruha potočného a lipňa tymiánového. Zároveň Vás upozorňujeme, že zmeny budú zakomponované aj do smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.

Výnimka na plašenie a odstrel kormorána veľkého

Informujeme všetky ZO SRZ, že od 1. 9. 2018 do 31. 3. 2019 je možné plašiť a loviť kormorána veľkého na lovných rybárskych revíroch a vybraných chovných rybárskych revíroch v správe SRZ. Do naplnenia povolenej kvóty odlovu je možné do konca roka 2018 odloviť ešte 950 jedincov kormorána. Základné organizácie, ktoré sa aktívne zúčastňujú odlovu kormoránov, môžu požiadať o dotáciu na brokové strelivo. Žiadosť aj so spresnením kalibru požadovaného streliva je potrebné zaslať na adresu stencl@srzrada.sk. Podmienky lovu a plašenia kormoránov sú zverejnené na webovej stránke Rady SRZ v sekcii Odboru tečúcich vôd. Pre viac informácií o odlove kormorána kontaktujte p. Richarda Štencla na tel. č. 0918 903 641 alebo e-mailom na adrese stencl@srzrada.sk.

Rybárska stráž - informácia o školení

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s platnosťou nového zákona o rybárstve a jeho vykonávacích vyhlášok, sa nové školenie rybárskej stráže a rybárskych hospodárov bude konať až po ich schválení. Podľa predbežnej informácie z MŽP SR podľa legislatívneho plánu pravdepodobne v prvej polovici roku 2019. V prípade potreby konzultácie ku školeniam rybárskej stráže môžete kontaktovať vedúceho rybárskej stráže pri sekretariáte Rady SRZ pána Ondreja Gavendu, 0918 711 549, prípadne gavenda@srzrada.sk 

Kompletné znenie vestníka si môžete stiahnuť tu:

Pridané dňa 3. októbra 2018

Tretí odborný seminár k chovu rýb

V stredu 19. 9. 2018 sa v Žiline v zasadacej miestnosti Sekretariátu Rady SRZ uskutočnil už v poradí tretí odborný seminár v rámci celoživotného vzdelávania štatutárnych zástupcov SRZ, ktorý pripravili pracovníci sekretariátu. Po témach o revitalizáciách tokov, zákone o vodách, migračných bariérach a školení na obsluhu elektrického lovného agregátu bol seminár tentokrát venovaný chovu rýb. Približne 40 účastníkov si vypočulo aktuálne informácie o chove rýb na Slovensku. Medzi prednášajúcimi boli pedagógovia zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a Ing. Jaroslav Šubjak z rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji. Príspevky o chove rýb v podmienkach výrobných stredísk priblížili pracovníci Pavol Hurčala o stredisku vo Svite a Ing. Bohuš Cintula, vedúci Odboru tečúcich vôd a výroby a zároveň vedúci strediska v Brzotíne. Veľmi zaujímavý príspevok o tom ako chovajú ryby prievidzkí rybári priniesol rybársky hospodár Zdenko Čavojčin z MsO SRZ Prievidza. Účastníci seminára diskutovali na viaceré témy a spoločne bolo konštatované, že je veľmi potrebné aby sa v takýchto vzdelávacích a informačných seminároch pokračovalo. Záujem je ďalej o témy o bakteriálnom odbahnení vodných plôch, veterinárnej starostlivosti o ryby a taktiež medzi témami rezonovala oblasť prevencie pri hromadných úhynoch rýb v súvislosti so zmenou klímy.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým účastníkom za účasť a prednášajúcim za ich čas, ktorý nám venovali a za ich zaujímavé príspevky. 

Pridané dňa 21. septembra 2018

Dobrovoľný zber odpadkov na VN Gemerské Teplice

Ďakujeme nášmu členovi p. Attilovi Potockému s rodinou, ktorí sa mimo povinných brigád podieľali na zbere odpadkov na VN Gemerské Teplice.

Pridané dňa 19. septembra 2018 

Úspech členov MO SRZ Jelšava na kaprárskych pretekoch vo Vyškovciach nad Ipľom

V dňoch 29. augusta - 2. septembra sa konal na VN Vyškovce nad Ipľom 1. ročník kaprárskych pretekov s názvom Carp Cup Hont 2018. Podujatia sa zúčastnili i členovia našej organizácie v zložení: MUDr. Milan Nandráži, Ing. Milan Nandráži a Július Homola. Z pomedzi 20 tímov obsadili pekné 3. miesto s najväčšou priemernou hmotnosťou ulovených rýb. Gratulujeme!

Pridané dňa 5. septembra 2018

Úlovková fotosúťaž s OK FISH

Sezóna je v plnom prúde a vaše foťáky a mobily plníte peknými fotografiami. Ak sa chcete s nimi trošku pochváliť, a k tomu ešte získať pekné ceny, zapojte sa do fotosúťaže, ktorú pre vás pripravil e-shop OKfish.sk.

Stačí poslať foto s rybárskou tematikou, napísať k nej základné údaje, podporovať ju na Facebooku a už len čakať na hlasy.

Do súťaže sa môžete zapojiť tu: https://www.okfish.sk/rybarske-foto-sezony

Pridané dňa 22. júla 2018

Podiel najčastejšie lovených druhov rýb v rybárskych revíroch SRZ za rok 2017 v kg

Na Slovensku pripadá ročná spotreba na jedného obyvateľa približne 4,5 kg rybej svaloviny, z čoho iba 1 kg predstavujú ryby sladkovodné. Z tohto množstva (1 kg) tvoria takmer jednu tretinu úlovky športových rybárov na rybárskych revíroch SRZ. Z uvedeného vyplýva, že zaznamenané ročné úlovky v celkovom množstve 1 845 531 kilogramu, tvoria významný podiel na celkovom objeme skonzumovaných sladkovodných rýb na Slovensku. Medzi úlovkami dominuje kapor a hneď za ním za rok 2017 nasleduje zubáč veľkoústy. 

Pridané dňa 4. júla 2018

Vyhodnotenie petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu. Koncom decembra minulého roka spustil Slovenský rybársky zväz Petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku. Na všetky miestne a mestské organizácie SRZ boli zaslané výzvy na podporu petície spolu s petičnými hárkami, a zároveň bola vytvorená aj webová stránka www.zarybarstvo.sk, na ktorej bolo možné podporiť petíciu aj elektronicky.

Petíciu sme rozbehli z dôvodu prípravy nového návrhu zákona o rybárstve, pri ktorom sa už v počiatočnom štádiu začali objavovať rôzne návrhy, ktoré boli v neprospech nielen rybárov, ale aj širokej verejnosti.

Nakoľko dňa 13. júna 2018 bol poslancami NR SR schválený nový zákon o rybárstve, ktorý je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu, našu petíciu nie je potrebné predkladať najvyšším ústavným činiteľom SR.

Dovoľujeme si však poďakovať všetkým podporovateľov, ktorý boli ochotní spojiť svoje sily pre záchranu nielen rybárstva, ale aj samotných vôd a životného prostredia.

Celkovo sme vyzbierali 57 377 podpisov, z toho 6 136 elektronickou formou a 51 241 podpisov prostredníctvom petičných hárkov, ktoré nám boli zaslané nielen zo strany miestnych a mestských organizácií SRZ, ale aj od samotných ľudí, ktorí prebrali iniciatívu a aktívne sa zapojili do zbierania podpisov, pričom až 4 664 podpisov sme museli pre nesprávne alebo neúplne údaje vyhodnotiť ako neplatné.

Čo sa týka percentuálneho podielu vyzbieraných podpisov k počtu členov, tak treba poďakovať najmä organizáciám, ktoré vyzbierali cez 100 %, a to: Banská Štiavnica, Jelšava, Krupina, Nová Baňa, Revúca, Tisovec, Tornaľa, Bratislava I., Bratislava III., Dobšiná, Medzev, Nálepkovo, Hurbanovo, Vlčany, Hanušovce nad Topľou, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stará Turá, Brodské, Šoporňa a Vrbové.

Podrobné vyhodnotenie petície si môžete pozrieť v priloženej prílohe nižšie: 

Pridané dňa 28. júna 2018

Zákon o rybárstve schválený v prospech rybárov - ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU

Vážení podporovatelia petície za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku, vážení rybári, nerybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu. Po viac ako 15 rokoch sa bude rybárstvo na Slovensku riadiť novou modernou legislatívou, ktorá je okrem iného v prospech rybárov a všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu.

Dňa 13. júna 2018 poslanci Národnej rady SR v počte 88 schválili nový zákon o rybárstve, ktorým sa aktualizuje súčasný právny rámec, a ktorým by sa mala zabezpečiť lepšia ochrana vôd a rýb ako prirodzeného bohatstva štátu.

Nový zákon o rybárstve, ktorý je pred podpisom prezidenta SR nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Jeho znenie si môžete prečítať v nižšie priloženej prílohe:

Pridané dňa 21. júna 2018

Možnosť zakúpenia povolenia na rybolov

Oznamujeme členom MO SRZ Jelšava, že do 25.7. 2018 je ešte možné zakúpiť si zväzové alebo miestne povolenia pre rok 2018 na adrese: Rus Miroslav, Záborského 1070/3, 050 01, Revúca, Tel.č.: 0908 044 694 - termín vopred dohodnúť.

Pridané dňa 21. júna 2018

Anketa SRZ k množstvu privlastnených rýb na jedno vydané povolenie a ceny povolenia

S cieľom dlhodobo udržať druhovú rozmanitosť najmä pôvodných druhov rýb žijúcich v našich vodách, ktoré tvoria samostatné rybárske revíry v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu, prinášame dotazníkový formulár s anketovými otázkami. Získané odpovede napomôžu pri rozhodovaní, akým smerom by sme sa mali ďalej uberať čo sa týka množstva úlovkov na jedno vydané povolenie na lov rýb, ak máme za cieľ nastaviť dlhodobo udržateľný stav ichtyofauny našich vôd a zároveň umožniť členom SRZ dosahovať primerané množstvo úlovkov na jedno zakúpené povolenie, pri stabilizácii cien vydávaných povolení.

Na Slovensku sa v minulom roku na rybárskych revíroch SRZ ulovilo celkovo 1 192 992 ks rýb o hmotnosti 1 845 531 kg čo predstavuje pri počte dospelých členov SRZ (104 960 vrátane mládeže) na jedného držiteľa povolenia približne 17,5 kg rýb, čo pri priemernej hodnote 1 kg úlovku v hodnote 6,50 EUR (tento bol stanovený ako priemer za 5 druhov rýb s najväčším privlastneným množstvom úlovkov) predstavuje ročnú hodnotu privlastnených úlovkov viac ako 114 EUR na každého jedného člena! Z tohto celkového počtu predstavuje kapor takmer polovicu všetkých kusových úlovkov (521 336 ks), a dve tretiny celkovej hmotnosti (kapor - 1 377 705 kg).

Prosíme Vás o vyplnenie nasledovných troch anketových dotazov, ktoré nájdete tu: https://www.srzrada.sk/aktuality/anketa-k-mnozstvu-privlastnenych-ryb-na-jedno-vydane-povolenie-a-k-cene-kaproveho-povolenia/

Pridané dňa 14. júna 2018

Úspech členov našej organizácie na medzinárodnom kaprárskom preteku

V dňoch 28. mája - 2. júna sa na maďarskom jazere Leveleki-tó uskutočnil medzinárodný kaprársky pretek Halcatraz Cup 2018. Farby slovenského výrobcu návnad a nástrah pre športový rybolov Orthodox Carp, hájili členovia našej MO v zložení: MUDr. Milan Nandráži, Ing. Milan Nandráži, Július Homola a tím doplnil Zsolt Bereckei z MO Tornaľa. Za účasti 17 družstiev vybojovali pekné druhé miesto. Gratulujeme!

Pridané dňa 4. júna 2018

Zarybnenie Pstruhom dúhovým

Dňa 5.6.2018 bude revír Muráň č.2 (3-2360-4-1) zarybnený násadou 200 kg pstruha dúhového.

Pridané dňa 4. júna 2018

Envirostratégia do roku 2030

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na stránke Enviroportálu (link na článok TU) spracovaný strategický materiál k novej Environmentálnej stratégii do roku 2030. Pripravovaná envirostratégia zadefinuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky. Súčasťou materiálu je aj oblasť "voda" a preto SRZ bude v tejto oblasti aktívny, a na pripomienkovaní materiálu sa bude spolupodieľať. Verejnosť, vrátane SRZ, môže svoje pripomienky k tomuto materiálu zasielať na MŽP SR v termíne do 11. 6. 2018.

Verejné prerokovanie tohto spracovaného materiálu sa uskutoční v konferenčnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1 Bratislava, dňa 4. 6. 2018 o 13:00. Prerokovania sa môže zúčastniť každý občan SR, ktorého táto problematika zaujíma.

Pridané dňa 25. mája 2018

Zahájenie sezóny na VN Miková

"Rybársky víkend" vyvrcholil 13. 5. 2018 pretekmi na VN Miková, ktoré každoročne symbolizujú zahájenie mimopstruhovej sezóny. Za účasti 94 pretekárov sa najviac darilo p. Ing. Jaroslavovi Urbanovi. S tromi ulovenými kaprami obsadil prvú priečku. Druhé miesto patrilo p. Kovácsovi a bronzovú medailu si vybojoval p. Ján Rýs. Trofej za najväčšiu rybu si odniesol p. Ondrej Košičiar a v kategórii žien zvíťazila p. Puškášová.  

Ďakujeme sponzorom podujatia a všetkým členom prajeme množstvo pekných zážitkov a úspechov v novej sezóne. Petrov zdar!

Pridané dňa 13. mája 2018

Preteky detí, výboru a hostí - VN Gemerské Teplice

Dňa 12. 5. 2018 sa uskutočnili na VN Gemerské Teplice preteky detí do 15 rokov, po ktorých nasledovali preteky výboru MO SRZ Jelšava a pozvaných hostí. Za pekného slnečného počasia si prišli na svoje malí i veľkí rybári.

Deti: 1. miesto - Horváth Tomáš (105 bodov), 2. miesto - Kuko Martin (82 bodov), 3. miesto - Fabo Martin (56 bodov), 4. miesto - Hrivnák Jakub (50 bodov), 5. miesto - Genický Patrik (44 bodov), 6. miesto - Klimon Radoslav ml. (41 bodov)

Najväčšia ryba: Fabo Martin - kapor 56cm

Výbor a hostia: 1. miesto - p. Gono Jaroslav, 2. miesto - p. Klimon Radoslav, 3. miesto - p. Dorka Július ml.

Najväčšia ryba: p. Dorka Július ml. - kapor 78cm

Poďakovanie patrí predovšetkým firme MOSS.SK za vecné ceny a všetkým, ktorí svojou maličkosťou prispeli k dobrej nálade a peknému dňu strávenému v lone prírody.

Pridané dňa 12. mája 2018.

3. ročník Teplického kapra je za nami

V dňoch 4. - 6. mája 2018 sa konal na VN Gemerské Teplice už tretí ročník kaprárskych pretekov, ktoré sa z roka na rok, tešia väčšej obľube. Tento ročník nebol výnimkou a zdvihol latku opäť o niečo vyššie. Preteky sprevádzal vytrvalý severný vietor, ale napriek tomu sa 20-tim súťažiacim družstvám darilo a ulovilo sa 275 ks kaprov s celkovou hmotnosťou 852 kg. 

Víťazom tretieho ročníka sa stal CT Klenovec (Kováč Milan, Hruška Maroš) 143,62 kg, druhú priečku obsadil domáci tím Julkovci (Šestina Jaroslav, Hrbál Dávid) 92,51 kg a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z Michaloviec, No Respect KIMOT Team - Východ (Šoganič Martin, Kolesár Martin) 67,75 kg. 

Ocenení boli aj víťazi sektorov. A sektor ovládol No Respect KIMOT Team (Kasáč Ján, Gracza Tomáš) 62,39 kg a v sektore B dominoval United Carp Team (Gášpár Alexander, Juhász Zoltán) 63,35 kg. 

Prvá ryba nad 70 cm sa podarila tímu Orthodox Carp (Nandráži Milan ml., Šafárik Jaroslav) a prvú rybu nad 80 cm zdolal No Respect KIMOT Team - Východ.

Cenu za súčet 3 najväčších rýb o hmotnosti 26,62 kg si prevzali Julkovci.

Uznanie a poďakovanie patrí hlavnému usporiadateľovi tohto preteku p. MUDr. Milanovi Nandrážimu, skvelej partii okolo neho, miestnej organizácii SRZ Jelšava a taktiež všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí sa podieľali na tom, aby sme si aj na strednom gemeri užili takéto skvelé podujatie.

Finančný výťažok z preteku a tomboly bude použitý na ďalšie zarybnenie VN Gemerské Teplice trofejným kaprom.

Viac informácií sa dozviete na oficiálnej stránke pretekov: https://www.teplickykapor.webnode.sk

Pridané dňa 9. mája 2018

Brigáda - VN Miková

Počas brigády na VN Miková a OR Muráň sme dňa 5. mája realizovali:

- kosenie okolia vodnej nádrže

- osadzovanie prístupových schodíkov

- oprava prístupových komunikácií a úprava lovných miest 

- osadenie stola s lavicou

- úprava WC

Všetkým zúčastneným ďakujeme, urobil sa veľký kus práce. Fotografie z brigády nájdete na tomto odkaze: https://srz-jelsava.webnode.sk/fotky-z-brigad/

Pridané dňa 9. mája 2018.

Brigáda - VN Gemerské Teplice

Počas brigády na VN Gemerské Teplice sme dňa 28. apríla realizovali:

- kosenie okolia vodnej nádrže

- osadzovanie nových stolov s lavicami

- oprava poškodených lavíc

- oprava prístupových komunikácií a úprava lovných miest

Všetkým zúčastneným ďakujeme, urobil sa veľký kus práce. Fotografie z brigády nájdete na tomto odkaze: https://srz-jelsava.webnode.sk/fotky-z-brigad/

Pridané dňa 28. apríla 2018.

Zaradenie návrhu zákona o rybárstve do rokovania vlády SR

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že v piatok dňa 20. apríla 2018 bol do rokovania Vlády SR predložený podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia návrh Zákona o rybárstve, ktorý bol ako materiál programu rokovania schválený, a to na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.

Prijatím tohto materiálu, nasledujú ďalšie legislatívne procesy, ktoré budú viesť ku konečnému schváleniu návrhu zákona o rybárstve.

Pridané dňa 24. apríla 2018.

Úprava brehov a lovných miest na VN Gemerské Teplice

Dňa 15. 4. 2018 sa na VN Gemerské Teplice konala úprava brehov a lovných miest.

Ďakujeme nášmu členovi p. Ivanovi Szabovi a firme SEPStav s.r.o. za sponzorské zapožičanie strojov. 

Pridané dňa 15. apríla 2018.

21. apríla 2018 - Brigáda - čistenie Muránky a jej prítokov

Mesto Jelšava v spolupráci s MO SRZ Jelšava organizuje dňa 21. apríla 2018 (v sobotu) brigádu pri úprave a čistení brehov rieky Muráň. Zraz účastníkov je pred Mestským úradom v Jelšave o 8:00 hod.

So sebou si prineste pracovné rukavice, príp. čižmy. Brigáda bude uznaná a započítaná v rámci povinných brigád, ktoré majú naši členovia odpracovať.

Pracovný dozor: p. Ivan Pašiak

Pridané dňa 14. apríla 2018. 

Brigáda - zber odpadu na VN Gemerské Teplice

Dňa 14. 4. 2018 sa na VN Gemerské Teplice konalo čistenie brehov vodnej nádrže. Zúčastneným členom ďakujeme.

Nasledujúce brigády: https://srz-jelsava.webnode.sk/brigady/

Pridané dňa 14. apríla 2018.

Zarybnenie amurom bielym

Dňa 11. 4. 2018 boli naše revíry zarybnené jednoročným amurom bielym v nasledovnom množstve: VN Miková - 65kg, VN Gemerské Teplice - 25kg, OR Muráň (Bandžura) - 10kg  

Pridané dňa 11. apríla 2018.

Výročná členská schôdza MO SRZ Jelšava

Dňa 25. marca sa v priestoroch Mestského domu kultúry v Jelšave uskutočnila výročná členská schôdza MO SRZ Jelšava.

Schôdzu zahájil predseda organizácie Ivan Pašiak. Po pietnej spomienke na členov, ktorý opustili naše rady sa pokračovalo prezentovaním správy o činnosti organizácie a zarybnení v roku 2017, rozpočtom a plánom práce na rok 2018: https://srz-jelsava.webnode.sk/hospodarske-spravy-a-sumare-2017/

Viackrát odznela téma hornej lovnej miery kapra 65 cm na všetkých vodných nádržiach miestnej organizácie a znečisťovania okolia vodných nádrží. Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o dodržiavanie spomenutých bodov. 

Jednou z hlavných tém schôdze bola voľba členov výboru pre volebné obdobie 2018 - 2022 s nasledovným výsledkom: https://srz-jelsava.webnode.sk/vybor/

V rámci diskusie pred prítomných predstúpil aj primátor MVDr. Milan Kolesár, ktorý dal zo svojej pozície prísľub, že organizácii bude vždy vychádzať maximálne v ústrety a vždy sa naňho môžeme obrátiť a spoľahnúť.

Za dlhoročné zásluhy a prácu v MO SRZ Jelšava boli odovzdané vyznamenania: (zľava) p. Mariánovi Antalovi, p. Eve Majdovej a p. Jozefovi Gurskému.

Všetkým športovým rybárom želáme veľa krásnych úlovkov a príjemných chvíľ strávených pri vode. Petrov zdar

                                                                                                                                  Ing. Milan Nandráži

Pridané dňa 26. marca 2018.

Relácia Carp Time 2018 / 1

Prvý tohtoročný diel relácie Carp Time, ktorý Vám prináša rybárske dobrodružstvá na rôznych európskych vodách v Taliansku, Chorvátsku a Francúzku. Predstavenie zaujímavých noviniek a samozrejme nebude chýbať kopec srandy.

( Video sa zobrazí po kliknutí na obrázok. )

Príjemné sledovanie! 

Pridané dňa 15. februára 2018.

Priebežná informácia k návrhu zákona o rybárstve

Vážení rybári i nerybári, vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31. januára 2018 o 14.00 hod. sa konalo druhé rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve na úrovni štátneho tajomníka MŽP SR, Ing. Norberta Kurillu, PhD., Sekcie vôd a Sekcie legislatívy a práva, za účastiza SRZ: RSDr. Rudolf Boroš, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor, Ing. Marian Mihalda - člen Rady SRZ, zamestnanci sekretariátu Rady SRZ Mgr. Barbora Roobová, Ing. Bohuš Cintula a Ing. Tibor Krajč PhD., (počet účastníkov konania SRZ bolo limitované k počtu zúčastnených strán).

Obsahom konania bolo prerokovanie rozporov, ktoré ostali z prvého rozporového konania, a to k § 21 ods. 1 a § 32 ods. 3, (pripomienky k čerpaniu fin. prostriedkov pre SRZ) a zároveň sa riešila časť ustanovení §7, §10, §34, ktoré navrhovali zástupcovia SRZ z dôvodu jasnej štylizácie.

V rámci diskusie bolo zo strany MŽP SR konštatované, že ako občianske združenie môžeme čerpať len účelovo viazané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu.

Pripravovaný návrh zákona o rybárstve je v požadovanej podobe z pohľadu záujmov a postavenia SRZ.

Zároveň všetkým ďakujeme za doterajšiu podporu a spoluprácu a prosíme, aby ste i naďalej pokračovali v podpore SRZ a Petície za záchranu všeľudového, športového a rekreačného rybárstva na Slovensku z dôvodu pokračujúceho legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve.

Ďalší legislatívny proces bude pokračovať predložením návrhu zákona na Úrad Vlády SR (predpoklad marec 2018) a o ďalšom priebehu Vás budeme postupne informovať.

Pridané dňa 7. februára 2018.

Korda Carp fishing Masterclass 5

Niečo na dlhé zimné večery. Úplne nová séria 5-tich kapitol videí z dielne anglickej spoločnosti Korda Developments Ltd., ktorá udáva trend modernej kapráriny. Možnosť zvoliť české titulky.

Pridané dňa 29. januára 2018.

Informácia o výsledku rozporového konania a petícia za záchranu rybárstva

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. januára 2018 sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR rozporové konanie k návrhu zákona o rybárstve k vzneseným zásadným pripomienkam SRZ v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Rokovanie bolo celodenné a obojstranne vecné a konštruktívne.

Zásadné pripomienky SRZ najmä k existenčnému § 4 ods. 4 a ods. 6 boli MŽP SR a štátnymi organizáciami ŠOP SR a SVP,š.p. AKCEPTOVANÉ, t.j. obe štátne inštitúcie nemajú záujem na výkone rybárskeho práva a upúšťajú od uvedenej požiadavky vznesenej po internom pripomienkovom konaní.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam oznamuje, že PETÍCIA POKRAČUJE, nakoľko legislatívny proces k návrhu zákona o rybárstve naďalej prebieha a z tohto dôvodu vás prosíme o spoluprácu na získavaní podpory PETÍCIE ZA ZÁCHRANU VŠEĽUDOVÉHO RYBÁRSTVA, REKREAČNÉHO A ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA na Slovensku!

Ďakujeme.

Pridané dňa 16. januára 2018.

Zaznamenaný zvýšený obsah ortuti v svalovine boleňa a zubáča na VN Liptovská Mara

Oznamujeme všetkým rybárom (držiteľom platných povolení na lov rýb na rok 2018), že z dôvodu zaznamenaného zvýšeného obsahu ortuti v svalovine boleňa dravého a zubáča veľkoústeho Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši vydaným opatrením č. č. 1649/2017 zo dňa 14. 12.2017 zakázala privlastňovanie týchto druhov rýb od 1. 1.2018 na rybárskom revíri č. 3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara až do jeho odvolania.

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina oznamuje členom SRZ, že lov týchto druhov nie je zakázaný, avšak lov je možné realizovať výhradne formou lovu "Chyť a pusť".

Pridané dňa 3. januára 2018.

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

V súvislosti so spustením petície bude vytvorená aj samostatná webová stránka www.zarybarstvo.sk prostredníctvom, ktorej bude možná elektronická podpora.

Pridané dňa 21. decembra 2017.

Snaha pracovníkov MŽP SR obísť zástupcov SRZ vo veci prerokovania pripomienok k návrhu zákona o rybárstve

Pridané dňa 21. decembra 2017.

Stanovisko MŽP SR k otvorenému listu pre predsedu vlády SR vo veci návrhu zákona o rybárstve

Pridané dňa 21. decembra 2017.

Výnimka na odstrel kormorána

Od 1. 1. 2018 bude opäť možné loviť kormorána veľkého na lovných a vybraných chovných rybárskych revíroch v správe SRZ. Bližšie podmienky rozhodnutia ako aj formulár o odlovených jedincoch sú uverejnené na webovej stránke Rady SRZ.

https://www.srzrada.sk/top-spravy/vynimka-na-plasenie-a-odlov-kormorana-velkeho-reviry-srz/

Pridané dňa 18. decembra 2017.

Info o výstave Fishing Show Carp & Spinning 2018

13. ročník medzinárodnej výstavy Fishing Show sa bude konať v dňoch 2.3. - 4.3.2018 v Expo Center Trenčín. Zámerom organizovania tejto výstavy je nielen vytvoriť priestor pre prezentáciu produktov jednotlivých špecializovaných firiem, ale takisto ponúknuť návštevníkom získať nové poznatky a smerovanie vývoja v oblasti rybárstva a rybárskeho športu. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa so skutočnými odborníkmi, špecialistami a osobnosťami tohto odvetvia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Samozrejmosťou bude kvalitný sprievodný program, ktorý sa teší každoročne veľkej obľube širokej rybárskej verejnosti. 

Pridané dňa 13. decembra 2017.

Naše revíry v zime

Aktuálna situácia na vodných nádržiach Gemerské Teplice a Miková.

Pridané dňa 10. decembra 2017.

Zoznam rybárskych revírov s výnimkou na skorší lov kapra od 15. mája 2018

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na základe prerokovania výnimky na skorší lov kapra na rok 2018 a zverejňujeme zoznam rybárskych revírov, kde je skorší lov povolený.

Pridané dňa 10. novembra 2017.

TV relácia - "Na rybách - Petrov zdar!"

Záznam z odvysielaných relácií si môžete pozrieť v archíve RTVS po kliknutí na obrázok.

Pridané dňa 1. októbra 2017.

PREDPOVEĎ POČASIA A FÁZY MESIACA

PARTNERI MO SRZ JELŠAVA