POVOLENKY A POPLATKY

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2019

Kaprová miestna - dospelí

40€

Kaprová miestna - zľavnená

37€

Kaprová miestna - deti

14€

Kaprová zväzová - dospelí

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

40€

Kaprová zväzová - deti

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

10€

Pstruhová doplnková

20€

Členská známka - dospelí

32€

Členská známka - mládež

17€

Štartovné - preteky VN Miková

5€

Záznam o úlovkoch

0,50€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 10€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ 2019

Jelšava - Mestský dom kultúry

 22. 2. 2019           14:00 - 15:00

   8. 3. 2019           14:00 - 15:00 

   4. 4. 2019           13:00 - 14:00

  18. 4. 2019          14:00 - 15:00

   3. 5. 2019           14:00 - 15:00


Revúca - parkovisko LIDL

  11. 3. 2019            14:00 - 15:00

   8. 4. 2019           14:00 - 15:00

 23. 4. 2019           14:00 - 15:00

   6. 5. 2019           14:00 - 15:00


Záborského ul. 1070/3, Revúca

  14. 2. 2019           14:00 - 16:00

  12. 4. 2019           14:00 - 16:00

HOSŤOVACIE POVOLENIA 2019

Hosťovacie povolenia nie je možné zakúpiť.

SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. marca 2019 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov je stanovený na 4. apríl 2019 (štvrtok) o 14:30 hod. v kolkárni v Jelšave.

Je potrebné si doniesť so sebou písacie potreby, poznámkový blok a podložku na písanie.

Poplatok za školenie: 15€

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov:

- deti 5€

- mládež od 15 rokov a dospelí 60€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.