POVOLENKY A POPLATKY

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV 2020

Kaprová miestna - dospelí

40€

Kaprová miestna - zľavnená

37€

Kaprová miestna - deti

14€

Kaprová zväzová - dospelí

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

40€

Kaprová zväzová - deti

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

10€

Pstruhová doplnková

20€

Členská známka - dospelí

35€

Členská známka - mládež

17€

Štartovné - preteky VN Miková

5€

Záznam o úlovkoch

0,50€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 20€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ 2020

Jelšava - Mestský dom kultúry (kolkáreň):

  13. 1. 2020          14:00 - 15:00 

   3. 2. 2020          14:00 - 15:00

   5. 3. 2020          14:00 - 15:00


Revúca - Záborského ul. 1070/3:

    9. 1. 2020          14:00 - 15:00

   15. 1. 2020         14:00 - 15:00

  26. 1. 2020         14:00 - 15:00

    9. 2. 2020         14:00 - 15:00

  27. 2. 2020         14:00 - 15:00

  12. 3. 2020          14:00 - 15:00

HOSŤOVACIE POVOLENIA 2020

Hosťovacie povolenie je možné zakúpiť len na VN Miková.

Cena: 20 € / deň

SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. marca 2020 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov je stanovený na 2. apríl 2020 (štvrtok) o 14:30 hod. v MsDK (kolkáreň) v Jelšave.

Je potrebné si doniesť so sebou písacie potreby, poznámkový blok a podložku na písanie.

Poplatok za školenie: 15€

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov:

- deti 10€

- mládež od 15 rokov a dospelí 100€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.