POVOLENKY A POPLATKY

CENNÍK POVOLENÍ NA RYBOLOV

Kaprová miestna - dospelí

40€

Kaprová miestna - zľavnená

37€

Kaprová miestna - deti

14€

Kaprová zväzová - dospelí

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

35€

Kaprová zväzová - deti

Zväzovú povolenku je možné zakúpiť až po zakúpení kaprovej miestnej povolenky!

10€

Pstruhová doplnková

20€

Členská známka - dospelí

27€

Členská známka - mládež

14€

Známka na snem

1€

Štartovné - preteky VN Miková

5€

Záznam o úlovkoch

0,50€

UPOZORNENIE:

Za neúplné alebo nesprávne vyplnenie záznamu o úlovkoch je príspevok na zarybnenie 10€.

Pri opakovanom zistení nedostatkov pri vyplňovaní záznamov o úlovkoch bude člen povinný zúčastniť sa opakovaného školenia s poplatkom.

TERMÍNY PREDAJA POVOLENÍ A VÝBERU POPLATKOV

Jelšava - Mestský dom kultúry

  9. 3. 2018            14:00 - 15:00

25. 3. 2018            12:00 - 13:00

  6. 4. 2018            14:00 - 16:00 

20. 4. 2018            14:00 - 15:00

  4. 5. 2018            14:00 - 15:00


Revúca - parkovisko LIDL

12. 3. 2018              14:00 - 15:00

  9. 4. 2018             14:00 - 15:00

23. 4. 2018             14:00 - 15:00

  7. 5. 2018             14:00 - 15:00

HOSŤOVACIE POVOLENIA

Hosťovacie povolenia je možné zakúpiť len na VN Miková. 

Predaj hosťovacích denných povoleniek: denne do 9:00 hod. a poobede od 17:00 hod. u p. Jozefa Martinkoviča, Revúcka Lehota č. 79.

Cena dennej hosťovacej povolenky: 10 EUR

Predaj denných povoleniek na VN Miková prebieha od 1. 6. 2018.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme nečlenov MO SRZ Jelšava, aby rešpektovali hornú lovnú mieru kapra 65cm, odsúhlasenú členskou schôdzou MO SRZ a takúto rybu pustili späť do vody!

SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV

Pre prijatie nového člena, ako aj prestup z inej organizácie je potrebné podať písomnú prihlášku do 31. marca 2018 na adresu MO SRZ Jelšava.

Školenie a skúšky záujemcov o členstvo v MO SRZ Jelšava sa spravidla konajú každý rok jeden krát.

Pri skúške je potrebné, aby záujemca o členstvo preukázal svoje znalosti v oblastiach:

- Zákon o rybárstve a jeho vykonávacia vyhláška

- Určovanie druhov rýb a lovné miery

- Stanovy SRZ

- Miestny rybársky poriadok

Svoje znalosti záujemca preukazuje formou testu, ktorý je potrebné úspešne zložiť a ktorý pozostáva z 23 otázok z vyššie spomenutých oblastí.

Termín skúšok pre nových členov je stanovený na 6. apríl 2018 o 14:30 hod. v kolkárni v Jelšave.

Je potrebné si doniesť so sebou písacie potreby, poznámkový blok a podložku na písanie.

Poplatok za školenie: 15€

Zápisné - príspevok na zarybnenie pre nových a prestupujúcich členov:

- deti 5€

- mládež od 15 rokov a dospelí 60€

Upozorňujeme záujemcov o členstvo, že iný (náhradný) termín sa konať nebude.