UZNESENIE ČLENSKEJ SCHÔDZE 2018

Návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze MO SRZ Jelšava konanej dňa 25. 3. 2018.